Temario

1. TEMARI I TEST TRANSVERSAL PER A LA CATEGORIA D’AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA DE L’ INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT

 • 1.1. El sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT).
 • 1.2. L’Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut.
 • 1.3. Drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària.
 • 1.4. Llei de prevenció de riscos laborals.
 • 1.5. Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.
 • 1.6. Qualitat.
 • 1.7. Competències digitals.

2. VOLUMEN TEMARIO ESPECÍFICO I

 • 2.1.  Coneixements en organització del treball en institucions sanitàries.

  • 2.1.1. Atenció a la ciutadania.
  • 2.1.2. Dret de prestació de serveis de forma individual i col·lectiva.
  • 2.1.3. La documentació clínica.
  • 2.1.4. Tècniques de gestió i control d’arxiu i documentació clínica.
  • 2.1.5. Les administracions públiques i la societat de la informació.
  • 2.1.6. Organització, mètode de treball i circuits administratius.
  • 2.1.7. Ofimàtica.
   • 2.1.7.1 Processadors de text (Microsoft Word).
   • 2.1.7.2 Base de dades (Microsoft Access). Full de càlcul (Microsoft Excel). Presentacions (Microsoft PowerPoint). Navegadors.
  • 2.1.8. Competències en tecnologies de la informació i la comunicació (eines 2.0).

 

3. VOLUMEN TEMARIO ESPECÍFICO II

 • 3.1. Coneixements en organització a l’àmbit de l’Administració Pública.
  • 3.1.1. Drets i deures de la ciutadania.
  • 3.1.2. L’Administració Pública.
  • 3.1.3. El acte administratiu.
  • 3.1.4. El procediment administratiu.
 • 3.2. Coneixements en gestió de personal estatutari.
  • 3.2.1. Provisió, selecció i promoció interna.
  • 3.2.2. Jornada de treball, permisos i llicencies.
  • 3.2.3. El sistema de Seguretat Social.

 

4. VOLUMEN DEL TEMARIO ESPECÍFICO III

 • 4.1 Coneixements en gestió econòmica i financera.
  • 4.1. La comptabilitat pública.
  • 4.2. El pressupost de l’Institut Català de la Salut en el marc del pressupost de la Generalitat de Catalunya.
  • 4.3. La contractació administrativa en el sector públic.
 • 4.2 Coneixements en Prevenció de riscos laborals.
 • 4.3. Perfil competencial.

5. VOLUMEN TEST