Temario

TEMARI I TEST TRANSVERSAL PER A LA CATEGORIA DE TÈCNIC/A ESPECIALISTA DE GRAU MITJÀ SANITARI EN CURES AUXILIARS D’INFERMERIA DE L’INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT

 • TEMARI TRANSVERSAL
  • 1. El sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT): concepte. El Pla de salut de Catalunya: principis generals. L’empresa pública Institut Català de la Salut. Missió, visió i valors. Els Estatuts de l’Institut Català de la Salut: naturalesa i adscripció de l’Institut Català de la Salut.
  • 2. L’Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut: objecte, àmbit d’aplicació, drets i deures del personal estatutari. L’Estatut bàsic de l’empleat públic: objecte i àmbit d’aplicació, codi de conducta dels empleats públics. El II Acord de la mesa sectorial de negociació de sanitat sobre les condicions de treball del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut: regulació de la carrera professional, la direcció per objectius i la retribució variable.
  • 3. Drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària: dret d’informació sanitària del pacient. Dret a la intimitat i confidencialitat del pacient. Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal: àmbit d’aplicació, conceptes bàsics, principis de la protecció de dades. Canvis introduïts pel Reglament General de Protecció de Dades, 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016: Disposicions i Principis. La figura del Delegat de protecció de dades (articles 37, 38 i 39).
  • 4. Llei de prevenció de riscos laborals: conceptes bàsics, drets i obligacions en matèria de seguretat i salut en el treball. Funcions del Servei de prevenció. Organització de recursos per a les activitats preventives. Protocol per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució de situacions d’assetjament sexual, per raó de sexe, de l’orientació sexual i/o de la identitat sexual a l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
  • 5. Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes: objecte i finalitats. Principis d’actuació dels poders públics. Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista: objecte i finalitat.
  • 6. Qualitat: concepte i definició. Qualitat tècnica i qualitat percebuda: concepte. El cicle de millora contínua: planificar, implantar, avaluar i activar (cicle PDCA). Resolució de problemes: el diagrama causa-efecte.
  • 7. Competències digitals. Ofimàtica, intranet, internet, correu electrònic, en relació amb el tractament de les dades i les funcions assistencials.

 

TÈCNIC/A ESPECIALISTA DE GRAU MITJÀ SANITARI EN CURES AUXILIARS D’INFERMERIA DE L’INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT. TEMARI ESPECÍFIC VOLUM 1

 • BLOC 1. PRESTACIÓ DE CURES AUXILIARS O DELEGADES (1A PART)
  • 1.1. Actuació davant situacions urgents. Primers auxilis. Maniobres de suport vital bàsic.
  • 1.2. Cures auxiliars en la necessitat d’alimentació de la persona.
  • 1.3. Cures auxiliars en la necessitat d’higiene i vestir.
  • 1.4. Cures auxiliars en la necessitat de mobilització i transferència.
  • 1.5. Cures auxiliars en la necessitat d’eliminació urinària i digestiva.
  • 1.6. Cures auxiliars en la necessitat de repòs i son.
  • 1.7. Altres accions, tècniques i procediments delegats des del pla terapèutic o el pla de cures.
  • 1.8. Aspectes específics de la prestació de cures auxiliars a persones vulnerables o grups específics: nadons, nens, adolescents, ancians, persones amb discapacitat o estats de fragilitat.
  • 1.9. Aspectes específics de la prestació de cures auxiliars a persones en situació de malaltia terminal. El procés de dol.

 

TÈCNIC/A ESPECIALISTA DE GRAU MITJÀ SANITARI EN CURES AUXILIARS D’INFERMERIA DE L’INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT. TEMARI ESPECÍFIC VOLUM 2

 • BLOC 1. PRESTACIÓ DE CURES AUXILIARS O DELEGADES (CONTINUACIÓ)
  • 1.10. Suport de cures auxiliars en la salut bucodental.
  • 1.11. Dentició temporal i permanent; terminologia essencial en la salut bucodental.
  • 1.12. Material i instrumental en els procediments dentals.
  • 1.13. Aspectes bàsics de l’odontologia preventiva.
  • 1.14. Cures auxiliars en la promoció de la salut i d’hàbits de vida saludables.
 • BLOC 2. COMUNICACIÓ I RELACIÓ TERAPÈUTICA
  • 2.1. Aspectes ètics de la prestació de cures.
  • 2.2. Relació terapèutica. Tècniques de comunicació. Estils de comunicació. La comunicació verbal i no verbal.
  • 2.3. Procediment d’acolliment del pacient.
  • 2.4. Aspectes específics de la comunicació amb nens i adolescents.
  • 2.5. Aspectes específics de la comunicació amb persones amb trastorns mentals i/o de la conducta. La comunicació amb el pacient desorientat.
  • 2.6. Comunicació amb la família/cuidador.
 • BLOC 3. CURES AUXILIARS EN LA SEGURETAT DE PACIENTS
  • 3.1. Principis d’asèpsia i esterilització. La infecció nosocomial. La rentada de mans. Precaucions universals. Aïllaments o precaucions específiques.
  • 3.2. Tècniques de neteja, desinfecció i esterilització de materials i instrumental.
  • 3.3. Higiene dels aliments. Tipus de dietes.
  • 3.4. Els programes de seguretat clínica.
  • 3.5. Seguretat en les transferències dels pacients. La prevenció de caigudes.
  • 3.6. Seguretat en l’administració de medicaments per via oral, tòpica o rectal.
  • 3.7. Prevenció de riscos biològics, químics o radiològics.
 • BLOC 4. CURES AUXILIARS EN LA SEGURETAT DE PACIENTS
  • 4.1. La informació i la documentació clínica en l’àmbit assistencial.
  • 4.2. Manteniment de les condicions higièniques, ambientals i de confort de l’entorn del pacient i de l’entorn de treball.
  • 4.3. Manteniment i comprovacions de seguretat del mobiliari clínic i el material o instrumental.
  • 4.4. Tècniques d’emmagatzematge, conservació i disposició de materials clínics i productes sanitaris.
 • BLOC 5. PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
  • 5.1. Risc biològic, tipus d’agents biològics, vies d’entrada i de contagi; mesures de precaució estàndard; mesures d’aïllament; prevenció de lesions amb material punxant o tallant; gestió del residu sanitari. Risc químic: ús segur d’agents desinfectants. Riscos físics: mesures de protecció respecte a les radiacions ionitzants i no ionitzants. Riscos ergonòmics: treball amb pantalles de visualització; manipulació manual de càrregues, mobilització de pacients. Factors de risc específics associats a la seguretat: incendis i explosió, productes químics, seguretat viària i equips de treball. Actuacions d’emergència: incendis. Riscos psicosocials: Organització del treball. Jornades prolongades i torns. Tècniques de gestió de l’estrès. Situacions de violència
 • BLOC 6. PERFIL COMPETENCIAL
  • 6.1. Adequació al canvi i flexibilitat. Orientació al servei. Treball en equip i cooperació. Comunicació i persuasió.